Sezon grzewczy

Dodano: 20 września 2022r.

komunikat dla mieszkańców Damroki 77-99

Dodano: 20 września 2022r.

Prace remontowe

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w terminie
od 12.09 – do 15.10.2022 w budynkach przy ul. Damroki 77- 99 będą wykonywane prac związane z remontem i przebudowa sieci cieplnej c.o. i c.w.u, węzłów cieplnych i poziomów c.w. oraz cyrkulacji w piwnicach.

Wobec powyższego w w.w. okresie może zachodzić konieczność
okresowego wstrzymania dostaw c.w.u do poszczególnych budynków.

Prosimy o bezwzględne usunięcie przedmiotów znajdujących się w korytarzach piwnicznych.

Prace wykonuje firma Eko- Tech Karol Słomski; koordynatorem prac jest z strony wykonawcy
jest Dmitry Lazarev tel. 603 133 732

Dodano: 8 września 2022r.

INFORMACJA

W ostatnim czasie do Zarządu W.S.M. « Jasień «  coraz częściej wpływają pisma z Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi będące upomnieniami
z tytułu niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych.

Pragniemy przypomnieć, że składając deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będące podstawą naliczenia opłat
z tytułu wywozu odpadów określiliśmy, że do pojemników trafiać będą odpady z podziałem na poszczególne frakcje – czyli segregowane, co stanowiło podstawę do określenia stawki opłaty za ich wywóz w wysokości 0,88 zł. za m2 powierzchni lokalu.

Nieprzestrzeganie zasad w zakresie segregacji odpadów skutkować będzie wszczęciem, przez uprawniony organ, postępowania
w sprawie naliczania podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencją wydanej przez organ decyzji będzie konieczność obciążenia wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości opłatą za odbiór odpadów w wysokości podwójnej stawki tj. 1,76 zł za m2 powierzchni lokalu.

Odpowiedzialność finansowa jest zbiorowa wobec wszystkich podmiotów deklarujących korzystanie z danego Punktu Gromadzenia Odpadów.

W celu uniknięcia ponoszenia podwyższonych opłat zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zbiórki odpadów
i zasad segregowania w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej
www.czystemiasto.gdansk.pl oraz stosowania się do zawartych tam uwag.

Dodano: 7 września 2022r.