Zapytanie ofertowe

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku /ul. Damroki 1 kl. F składa zapytanie ofertowe
w zakresie zamówienia:
„Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,3 kWp w trybie zaprojektuj i wybuduj dla budynku kotłowni nr 4 przy ulicy Stolema 54 A w Gdańsku.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach:
Moc instalacji: 12,3 kWp
Ilość modułów fotowoltaicznych: 31
Moc modułów fotowoltaicznych: 410 Wp
Optymalizatory TIGO 10 szt.
Falownik fotowoltaiczny o mocy znamionowej 10 kW
Zabezpieczenia AC/DC – spełniające wymagane przepisami prawa parametry elektryczne dla tego typu instalacji
Monitoring: instalacja powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych z bieżącej i archiwalnej produkcji energii elektrycznej
Konstrukcja montażowa: dach nośny
Miejsce instalacji dach wielospadowy kotłowni k4
Min sprawność falownika 98% dla zakresu 20% do 100%
Ilość niezależnych wejść mppt równa ilości zabudowanych połaci dachu
Sprawność paneli po 25 lat np 85 %
Wyposażony w zewnętrzne układ pomiarowy
Opcja  Instalacja wyposażona w ststem nadążny – trackersy – należy określić zakładamy uzysk energii

Obsługa formalna: przygotowanie i złożenie wniosku o dotację w ramach programu TERMO w BGK, zgłoszenie instalacji PV do operatora sieci elektro-energetycznej.

Kwalifikacja wykonawców:
Oferty powinni składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem minimum 5 letnim w branży OZE w tym w szczególności w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. Potwierdzeniem kwalifikacji mogą być rekomendacje 9 minimum 2 ) wystawione przez podmioty na rzecz , których Wykonawca realizował inwestycji
o porównywalnym stopniu trudności.
2. Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC wykonawcy na kwotę minimum 500 000,00 zł.
3. Wykonawca powinien zapewnić, że posiada wykwalifikowany personel , posiadający wymagane przepisami uprawnienia do prawidłowego wykonania zlecenia.
4. Wykonawca powinien dysponować możliwością w ramach własnego działania , przygotowania dokumentacji konkursowej w ramach programu TERMO. Oraz złożenia wniosku o dotację w ramach w/w programu
5. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do złożenia oferty wykonać studium wykonalności dla założonego projektu.

Warunki szczegółowe zapytania:
Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania będzie pozyskanie dotacjiu w ramach programu TERMO w Banku Gospodarstwa Krajowego

Ofertę z podaniem ceny i terminem wykonania prosimy składać droga mailową na adres: zarzad@wsmjasien.pl lub tradycyjną pocztą na adres: W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1. 80-177 Gdańsk, ewentualnie osobiście w sekretariacie Spółdzielni – adres jw. w terminie do dnia 20.11.2023 r.

Dodano: 26 października 2023r.

Przetarg ograniczony – malowanie klatek

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na

malowanie 5 klatek schodowych

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odebrać w sekretariacie W.S.M. „Jasień”
w Gdańsku ul. Damroki 1 (pawilon F, II-piętro) tel. 58/303-09-65 od dnia 13.10.2023r.
w godzinach pracy Spółdzielni z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
07 1090 1098 0000 0000 0925 9845 w kwocie 40,00 zł brutto

Wadium płatne przelewem na konto Spółdzielni wynosi 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacyjno – Technicznym W.S.M. „Jasień” tel. 58/303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów
i udzielania zleceń ……”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F, II-p.) w terminie do dnia 27.10.2023 r. do godziny 1000.

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wpłacone wadium przechodzi na rzecz zamawiającego, co jest zgodne
z zapisem ww. Regulaminu /§10 pkt 3/.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo
do odwołania przetargu ograniczonego w części lub w całości bez podania przyczyny.

Dodano: 13 października 2023r.

Zapytane ofertowe

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku /ul. Damroki 1 kl. F/ składa zapytanie ofertowe
w zakresie wykonania inwentaryzacji zieleni na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku. Zakres opracowania:

  • wykaz roślin z numerem zgodnym z oznaczeniem na mapie z określeniem nazwy gatunkowej w językach: polskim i łacińskim,
  • pomiary dendrometryczne tj. obwód pnia wykonany na wysokości 130cm, średnica korony, wysokość, powierzchnia (w przypadku krzewów);
  • określenie stanu zdrowotnego roślin,
  • sformułowanie zaleceń i uwag dotyczących pielęgnacji roślin, a także określenie przeznaczenia roślin (przesadzenia, wycinka, zachowanie).

Część graficzna powinna zawierć:

  • numer inwentaryzacyjny, lokalizację roślin wyznaczoną geodezyjnie wraz
    z odniesieniem do granic widocznych w terenie,
  • lokalizację pnia i zasięg korony drzew / powierzchni krzewów.

Ponadto

  • projekt nasadzeni wyrównujących jak i nowych.

Ofertę z podaniem ceny brutto i terminem wykonania prosimy składać droga mailową na adres: zarzad@wsmjasien.pl lub tradycyjną pocztą na adres: W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1. 80-177 Gdańsk, ewentualnie osobiście w sekretariacie Spółdzielni – adres jw. w terminie do dnia 17.11.2023 r.

Dodano: 12 października 2023r.

Przetarg ograniczony