Przetarg ograniczony – malowanie klatek

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na

malowanie 5 klatek schodowych

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odebrać w sekretariacie W.S.M. „Jasień”
w Gdańsku ul. Damroki 1 (pawilon F, II-piętro) tel. 58/303-09-65 od dnia 13.10.2023r.
w godzinach pracy Spółdzielni z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
07 1090 1098 0000 0000 0925 9845 w kwocie 40,00 zł brutto

Wadium płatne przelewem na konto Spółdzielni wynosi 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacyjno – Technicznym W.S.M. „Jasień” tel. 58/303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów
i udzielania zleceń ……”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F, II-p.) w terminie do dnia 27.10.2023 r. do godziny 1000.

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wpłacone wadium przechodzi na rzecz zamawiającego, co jest zgodne
z zapisem ww. Regulaminu /§10 pkt 3/.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo
do odwołania przetargu ograniczonego w części lub w całości bez podania przyczyny.

Dodano: 13 października 2023r.