WYPOWIEDZENIE UMOWY MEMLING SECURITY

Zarząd W.S.M. „Jasień” informuje, że z dniem 01.09.2022 r. po uzyskanej akceptacji Rady Nadzorczej podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia przez Memling Security sp. z o.o.

 

Stan bezpieczeństwa na terenie W.S.M. „Jasień” na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej i systematycznej poprawie. Znajduje to potwierdzenie w organizowanych każdego roku spotkaniach z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, jak i Memling Security. Powyższe potwierdzone jest także uzyskiwanymi z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku analizami
w zakresie rodzaju, czasu i miejsca zaistniałych zdarzeń. Na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowana większość z nich ma miejsce poza miejscami ogólnodostępnymi tj. np. w lokalach mieszkalnych i pozostają one bez możliwości wpływu jakichkolwiek podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności takich przestępstw jak np. oszustwa przy wykorzystaniu Internetu, uszkodzenia ciała w wyniku domowych awantur czy też ujawnione w miejscach zamieszkania posiadanie środków odurzających.

W roku ubiegłym modernizacji poddany został system monitoringu wizyjnego poprzez dokonanie wymiany 17 kamer na nowe o wysokiej rozdzielczości.

Zauważyć należy, że możliwości reakcji pracowników ochrony na większość ewentualnych zdarzeń są bardzo ograniczone, jak i mało skuteczne, a w efekcie końcowym i tak wymagają interwencji funkcjonariuszy Policji np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, czy też zakłócenia czasu spoczynku.

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków finansowych uznać należy, iż zasadne jest wypowiedzenie umowy na dozór sprawowany przez firmę Memling Security.

Pożądanym kierunkiem zwiększającym stan poczucia bezpieczeństwa na terenie W.S.M. „Jasień” winno być dążenie do zwiększenia obszaru objętego systemem monitoringu wizyjnego, jak i propagowanie korzystania przez mieszkańców z tel. alarmowego nr 112, który to w coraz większym stopniu zapewnia prawidłową i skuteczną reakcję na zgłaszane wydarzenia przy zmniejszającym się systematycznie czasie od zgłoszenia, do jego realizacji.

Dodano: 13 lipca 2022r. 

Harmonogram

KONTAKT: F.U. SEP-BUD tel. 883-677-287

Dodano: 12 lipca 2022r.

HARMONOGRAM SPRAWDZENIA STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ, REZYSTANCJI IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ

Dodano: 5 lipca 2022r.

Badania ankietowe GUS

Dodano: 30 czerwca 2022r.